ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΙΒΛΙΑ

Το Αρχείον της Ι. Μονής Οσ. Νικάνωρος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παλλάδιο της πίστεως και ακρόπολη των εθνικών οραματισμών κατά τους χρόνους δουλείας του ελληνικού Γένους, αποτέλεσε η Μονή του Οσίου Νικάνορος, κοινώς Ζάβορδας, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και πέραν αυτής.

Κτήτοράς της ο όσιος Νικάνωρ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1491 από γονείς ευσεβείς και υψηλής καταγωγής…

Η ανοικοδόμηση έγινε μεταξύ των ετών 1537-1545, μετά την εύρεση, σε παλαιά θεμέλια, εικόνος της Μεταμορφώσεως και αφού ο Νικάνωρ προσέλαβε «τέκτονας επιδεξίους» ανήγειρε τη Μονή «με παρεκκλήσια ωραία, με πύργους στερεούς, με θαυμαστά κελλία, με τραπεζαρίαν εύμορφον, και άλλα αξιέπαινα οικοδομήματα, καθώς και έως της σήμερον φαίνονται, εις τα οποία όλα συνεκοπίαζεν και αυτός και εδούλευε αντάμα με τους τέκτονας εις την κατασκευήν του ιερού Μοναστηρίου διά το συμφέρον των αδελφών».

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

 


Πρακτικά του Πνευματικού Δικαστηρίου, της Επαρχιακής Δημογεροντίας κλπ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χάριτι Θεού, προβαίνουμε στην έκδοση του Ε’ τόμου των «Ιστορικών Αρχείων της Μητροπόλεως Γρεβενών», αποβλέποντες όχι μόνο στη διάσωση των πολύτιμων στοιχείων που περιέχονται στους Κώδικες της περιόδου αυτής (1898-1914), αλλά παρέχοντες αφορμή στους ενδιαφερόμενους μελετητές για περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Σημαντικό μέρος των Πρακτικών του Πνευματικού (Εκκλησιαστικού) Δικαστηρίου και της Δημογεροντίας, καθώς και Διαθήκες ιδιωτών επί των Μητροπολιτών Γρεβενών Δωροθέου (1896-1901) και Αγαθαγγέλου (1901-1910) περιλήφθησαν στον Γ’ τόμο (Γρεβενά 2005). Εδώ δημοσιεύονται άλλα πρακτικά επί των ημερών όχι μόνο των δύο ανωτέρω Μητροπολιτών αλλά και των διαδόχων τους Αιμιλιανού του Λαζαρίδη, του εθνομάρτυρος (1910-1911) και Αιμιλιανού Β’ του Δάγγουλα (1911-1920 και 1922-1924).

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

 


Ορθόδοξη Ομολογία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στην εποχή μας, μέρος του πληρώματος της Εκκλησίας έχει δυστυχώς ατελή ή συγκεχυμένη γνώση των βασικών αληθειών της ορθοδόξου Πίστεως. Η «Ορθόδοξη Ομολογία», έργο του Πέτρου Μογίλα, Μητροπολίτου Κιέβου, εγκεκριμένο από τους Πατριάρχες της Ανατολής και τυπωμένο το 1667 στο Άμστερνταμ, αποτελούσε την επίσημη -κατά κάποιο τρόπο- Ομολογία (Δογματική) της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Και σήμερα, σε απόδοσή του στη νεοελληνική, αποτελεί ωφέλιμο βοήθημα των χριστιανών προκειμένου να γνωρίσουν την αληθινή Πίστη. Διότι αυτή, βιούμενη ορθόδοξα, οδηγεί στη λύτρωση, κατά τη διαβεβαίωση του Κυρίου μας: Γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς. (Ιω. 8,32)

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 

 


Οι Τρεις Άγιοι των Γρεβενών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η πόλις και η περιοχή των Γρεβενών σεμνύνονται και καυχώνται διότι ηξιώθησαν να αναδείξουν τρεις γνωστούς Αγίους, οι οποίοι κατέχουν διακεκριμένην θέσιν εις το Ορθόδοξον Αγιολόγιον… Κατά το παρελθόν με σχετικάς εκδόσεις επιδιώξαμε να προβάλωμεν τας μορφάς των Τριών Αγίων της περιοχής μας. Ούτω προέβημεν εις δύο εκδόσεις του Βίου και της Ακολουθίας του Οσίου Νικάνορος και εις μίαν έκδοσιν του Βίου και της Ακολουθίας του αγίου οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου του εκ Σαμαρίνης, ενώ κατά καιρούς εδημοσιεύθησαν άρθρα και ειδήσεις και περί του αγίου Γεωργίου Του Νεομάρτυρος, όστις γεννηθείς εις το ομώνυμον χωρίον (Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, πρώην Τσούρχλι) ήθλησεν εν Ιωαννίνοις.

Νυν, εξαντληθεισών των παλαιοτέρων εκδόσεων, προβαίνομεν εις μίαν νέαν, πληρεστέραν και καλλιτεχνικήν παρουσίασιν του βίου, των θαυμάτων, της αθλήσεως κ.λπ. και των Τριών τούτων Αγίων, προς δόξαν και αίνον του Θεού, τιμή των ιδίων και πνευματικήν ωφέλειαν των χριστιανών μας, οι οποίοι με περισσήν προθυμίαν ευλαβούνται και τους Τρεις.

(Από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)


Ο μετανοών διδασκόμενος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το παρόν έργο αποβλέπει στη διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση του μετανοούντος, ώστε να προετοιμαστεί με ειλικρίνεια, να εξετάσει ενδελεχώς τη συνείδησή του και να εξομολογηθεί εκ βαθέων τα αμαρτήματά του, με απόφαση να μην ξαναπέσει στα ίδια.

Προκειμένου ο συγγραφέας να κινητοποιήσει τους αμελείς χριστιανούς, παρέχει πολλά παραδείγματα από την εκκλησιαστική και θύραθεν Ιστορία, παραθέτει αγιογραφικά χωρία, αναφέρεται στις διακρίσεις των αμαρτημάτων, αποκαλύπτει απόκρυφα ή λησμονημένα πλημμελήματα, παρακινεί τον μετανοούντα σε προσευχή και εξέταση των λογισμών με πόνο καρδίας, περιγράφει με έντονο τρόπο τις επαπειλούμενες τιμωρίες των αμετανοήτων, αλλά και τις αμοιβές των μετανοούντων. Στο τέλος παρατίθεται και ενδεικτικός κατάλογος αμαρτημάτων, με βάση τις Δέκα Εντολές, ώστε να μπορεί ο πιστός «να επιλέξει με κάποια τάξη εκείνα τα σφάλματα που έκανε και να τα εξομολογηθεί με την οφειλόμενη μετάνοια».

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ του Μητρ. Κλήμεντος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μετά την έκδοση του «Κώδικα Αλληλογραφίας» του Μητροπολίτου Γρεβενών Κυρίλλου (1874-1888), η οποία έγινε ευμενώς αποδεκτή όχι μόνον από τους εκκλησιαστικούς, αλλά και από τους τοπικούς παράγοντες, τους ασχολούμενους με την Ιστορία της πόλεως και της περιοχής των Γρεβενών, αλλά και από τους χριστιανούς μας γενικά, παραδίδεται στη δημοσιότητα η Αλληλογραφία του Μητροπολίτου Κλήμεντος, ο οποίος διεδέχθη τον Κύριλλο και εποίμανε την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών επί οχτώ χρόνια (1888-1896).

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

 

 

 

 

 


Μίμησις του Χριστού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το παρόν βιβλίο αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου:

«ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ του ψυχοφελεστάτου και θαυμαστού βιβλίου ονομαζομένου ΠΕΡΙ ΜΙΜΗΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ με Στόχασες πνευματικές και Κατάνυξιν εις κάθε Κεφάλαιον. Νεωστί τυπωθείσαι, μετ’ επιμελείας πλείστης διορθωθείσαι, και εκ της πανουργίας των Ετεροδόξων διασωθείσαι. Δ.Θ. αψο’ . ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1770.Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων», εκδόσεως Βενετίας.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

 

 

 

 

 


Μητροπολίτης Γρεβενών Σέργιος

 


Καθημερινά και αιώνια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Συλλογή άρθρων από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών «Όσιος Νικάνωρ»…

Μετά από σκέψη, ως προς τον τίτλο κάτω από τον οποίο θα εύρισκαν θέση τα άρθρα μας, καταλήξαμε στο «Καθημερινά και αιώνια», θέλοντες να δώσουμε εξ’ αρχής το στίγμα του περιεχομένου του βιβλίου. Τα άρθρα μας προσεγγίζουν και εξετάζουν ως επί το πλείστον θέματα «καθημερινά», τα οποία απασχολούν τους χριστιανούς μας στις βιοτικές τους σχέσεις, και στην πνευματική ζωή. στον αγώνα για υλική επιβίωση και για την καλλιέργεια των αρετών. στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των παθών και για την σωτηρία της ψυχής. στη βίωση του νοήματος των μεγάλων Εορτών και στην υπεράσπιση των δικαίων του Έθνους… Αλλά αυτά τα «καθημερινά» θέματα έχουν και «αιώνια» προοπτική. Γι’ αυτό εξετάζονται και αναπτύσσονται «υπό το πρίσμα της αιωνιότητος».

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

 

 


Ιερόν Ησυχαστήριον Ευαγ. Ιω. ο Θεολόγος


Ιερά Μονή Οσίου Νικάνωρος και το Κειμηλιοφυλάκιον αυτής


Η Εκκλησία των Γρεβενών


Από την πολιτεία των Αγίων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρόκειται περί συλλογής και κατατάξεως, κατά χρονολογική σειρά εορτασμού, σειράς άρθρων που δημοσιεύθηκαν σταδιακά στα περιοδικά «Αλιεύς» Τριπόλεως και «Όσιος Νικάνωρ» Γρεβενών.

Από τη μελέτη του βίου και της πολιτείας των Αγίων, όπως παρατίθενται στο παρόν έργο, ο φιλάγιος αναγνώστης έχει πολλά να ωφεληθεί στον καθημερινό του πνευματικό αγώνα: Να στηριχθεί στην πίστη, να κατανικήσει τη ραθυμία, να ενδυναμωθεί στην προσευχή, να αυξήσει την αγάπη, να καλλιεργήσει τη φιλανθρωπία, να παρακινηθεί στη μετάνοια, να απαρνηθεί τα τερπνά του παρόντος κόσμου, να ποθήσει τα ουράνια αγαθά, να ανακαλύψει την ξεχασμένη αρετή της ελπίδας, να μιμηθεί μ’ ένα λόγο τη βιωτή των Αγίων μας. Διότι, σε τελευταία ανάλυση, αυτός δεν είναι ο προορισμός μας ως χριστιανών;

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

 

 


ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ο εθνομάρτυς Μητροπολίτης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το βιβλίο αυτό είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στην ανεπανάληπτη ηρωική μορφή του Αιμιλιανού, η οποία επισφραγίζει με τη θυσία της τον εκτενέστατο κατάλογο των κληρικών, παντός βαθμού, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες, τους αγώνες και τη ζωή τους για να διατηρηθεί η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός ζωντανός, σε περίοδο ιδιαίτερα χαλεπή, και να αναγεννηθεί εκ νέου, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)