Ποιμαντορική γκύκλιος Χριστουγέννων 2019

Δαβίδ λέῳ Θεο πίσκοπος καί Μητροπολίτης Γρεβενν

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν

 

Ἀγαπητοί καί εὐλογημένοι Χριστιανοί,

            Mέ ἀνέκφραστη χαρά ἀκούγεται καί φέτος τό παρήγορο καί χαρμόσυνο μήνυμα “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θε καί ἐπί γῆς εἰρήνη” ἀπό τούς ἀγγέλους κατά τή νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἀκούγεται μέ ἀγαλλιάση τό ἄγγελμα αὐτό, γιατί παρά τίς προσπάθειες τοῦ ἀνθρώπου νά ἐγκαταστήσει στή γῆ μιά μόνιμη εἰρήνη καί χαρά, συνεχίζεται δυστυχῶς ἡ θλιβερότατη εἰκόνα τοῦ μίσους καί τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ, οἱ σύγχρονοι πόλεμοι διαδέχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται σέ μιά διαρκῆ ἔνοπλη εἰρήνη.

          Ἡ Εἰρήνη τοῦ Θείου Βρέφους ἀρχίζει ἀπό τόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο. Καί ἐξασφαλίζοντας τήν εἰρήνευση μέ τήν συνείδησή μας καί μέ τούς ἄλλους, ἐγκαθιδρύει τήν κατανόηση καί τήν ἀγάπη καί ἐξισορροπεῖ τίς σχέσεις μας. Ἡ Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ δέν βασίζεται στά πολεμικά ὅπλα, ὅπως ἡ εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων. Ἔχει σάν ὅπλα της, τήν καλωσύνη, τήν ἀγάπη καί τήν αὐτοθυσία. Αὐτά τά ὅπλα χρησιμοποίησε ὁ Χριστός κατά τήν ἐπί γῆς ζωή Του. Μέ τά ἴδια ὅπλα ἀγωνίζεται καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέχρι σήμερα, γιά νά ἐκπληρώσει τόν ὑψηλό προορισμό της, ὁδηγῶντας ὅλον τόν κόσμο στόν “Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης”, τόν Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό. Σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος τοῦ διαστήματος καί τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ καί ἐξοπλισμοῦ, νά μικρύνει τά διαστήματα ἀποστάσεως ἀπό τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, νά γίνει κύριος καί φορέας πολιτισμοῦ καί νά ἐξοπλιστεῖ μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ.

             Εὔχομαι ὁλόψυχα σέ ὅλους σας, κληρικούς καί λαϊκούς, στούς ντόπιους καί ἀποδήμους συμπατριῶτες μας, κατά τό νέο ἔτος 2020, “ὁ διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν” ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ νά ἐγκαταστήσει στίς καρδιές καί στίς οἰκογένειες ὅλων, τή δική Του ἀγάπη καί εἰρήνη, ὥστε νά ζοῦμε μέ εἰρήνη, νά ἐργαζόμαστε γιά τήν ἐπικράτηση της στόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στή φιλτάτη μας Πατρίδα.

Κατασπάζομαι ὅλους σας “ἐν φιλήματι ἁγίῳ” καί εὔχομαι σέ ὅλους ζωή εἰρηνική, γεμάτη ἀπό τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ.

“Χριστός γεννᾶτε, ἀδελφοί μου, δοξάσατε”.

Μέ ἐγκάρδιες ἑόρτιες εὐχές

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας πατέρας

Ὁ Μητροπολίτης

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: