Χριστούγεννα 2016

Ποιμαντορική ἐγκύκλιος

 

Πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

             Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός ἐτέχθη!

            Ἡ προσδοκία αἰώνων καί γενεῶν γίνεται πραγματικότητα! Ὁ Θεός συγκαταβαίνει ἀπό τό ὕψος τῆς Θείας Μεγαλωσύνης Του νά ἔρθει στήν ἁμαρτωλή καί ταλαιπωρημένη γῆ μας!  Ὁ ἄυλος καταδέχεται νά προσλάβει τή φθαρτή σάρκα μας καί νά γίνει ἄνθρωπος! Γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο· γιά νά σκορπίσει φῶς στά σκοτάδια τῆς ζωῆς του· γιά νά χαρίσει βάλσαμο στίς μέρες καί στίς νύκτες τοῦ πόνου καί τῶν δακρύων του.

            Ἔφτασε καί πάλι ἡ ἅγια νύχτα τοῦ μεγάλου καί ξεχωριστοῦ γεγονότος, τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Καί ἡ φωνή τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα μᾶς ἀναγγέλλει καί πάλι τό αἰσιόδοξο καί μεγαλοπρεπές μήνυμα τοῦ κοσμοσωτήριου ἐρχομοῦ: « Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός » (Ματθ.  Α’, 23). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ, σχεδιάζει καί πραγματοποιεῖ- ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου- τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τή θέωσή του, τή δυνατότητά του νά φτάσει ἀπό τό  “κατ’ εἰκόνα” στό   “καθ’  ὁμοίωσιν”.

            Ὁλόκληρη ἡ κτίση βρίσκεται σέ κατάσταση εὐλαβικοῦ συναγερμοῦ. Τό Σπήλαιο ἤδη ἑτοίμασε τή φάτνη, γιά νά τήν κάνει ἐπίγειο θρόνο τοῦ  Βρέφους, πού θά γεννηθεῖ. Οἱ μάγοι τῆς Ἀνατολῆς μέ τά δῶρα  τους, τόν χρυσό, τόν λίβανο καί τή σμύρνα, ἤδη ξεκίνησαν τή μεγάλη πρός τή Βηθλεέμ πορεία, καί ὁδηγός στόν δρόμο τους τό  Ἄστρο τούς δείχνει τόν ἅγιο χῶρο τῆς Γεννήσεως. Οἱ βοσκοί τῆς γῆς ξενυχτοῦν στά κοπάδια τους καί ἤδη αἰσθάνονται στίς καρδιές τους “τήν χαράν τήν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ” (Λουκ. Β’, 10). Καί ἀπό τά βάθη τῶν Οὐρανῶν ἄρχισαν νά φτάνουν τά μελωδικά ἀκούσματα τοῦ πανηγυρικοῦ ὕμνου τῆς δοξολογίας τῶν ἀγγέλων.

            Καλούμαστε λοιπόν καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὅλοι ὅσοι πιστεύουμε στόν Χριστό, ὅσοι μέ τή Θεία Ἐνανθρώπησή Του ὁδηγηθήκαμε στόν δρόμο πρός τή λύτρωση, καλούμαστε νά προετοιμάσουμε τίς ψυχές μας καί νά ὑποδεχθοῦμε τόν ἐρχομό  τοῦ Ἄρχοντα τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Στίς μέρες τῆς ὁλοκληρωτικῆς μας φτώχιας, πνευματικῆς καί ὑλικῆς,  προσφέρεται ὁ νεογέννητος Χριστός νά μᾶς χορτάσει ὄχι μέ τά ξυλοκέρατα τῆς πολυποίκιλης ἁμαρτίας ἀλλά μέ τά δῶρα Του, πού δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τήν ἀγάπη, τήν ταπείνωση, τήν εἰρήνη,  τή συγκατάβαση, τή συμφιλίωση.

            Ἄς ἐμβαθύνουμε, ἀδελφοί μου, στή μοναδική ἱερότητα τῆς Χριστοῦ γέννας, τοῦ κοσμοσωτήριου αὐτοῦ γεγονότος! Καί, ἀφοῦ κατανοήσουμε τό ὑψηλό καί σωτήριο περιεχόμενό  τῆς μεγάλης αὐτῆς γιορτῆς, ἄς ντυθοῦμε μέ τή γιορτινή στολή μας, τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ταπείνωση, τή μετάνοια, τήν ἀγάπη! Ἄς καλωσορίσουμε καί ἄς γιορτάσουμε μέ ὀρθόδοξο τρόπο τήν ἱερή αὐτή νύχτα! Κάθε μέρα ἄς εἶναι Χριστούγεννα γιά μᾶς!   Ἄς  προετοιμάζουμε τήν ψυχή μας νά γίνει νοητή φάτνη γιά τόν νεογέννητο Σωτήρα μας, τόν Λυτρωτή καί Εὐεργέτη μας Χριστό!

            Ἀδελφοί μου, Χριστός ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη!

Μέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές

πρός ὅλους τούς Γρεβενιῶτες καί πρός τούς

ἀποδήμους συμπατριῶτες  μας.

Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί Ἐπισκοπός σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

Κοινοποίηση:
Ακολουθήστε μας: