Οι τρεις Άγιοι των Γρεβενών

Η πόλις και η περιοχή των Γρεβενών σεμνύνονται και καυχώνται διότι ηξιώθησαν να αναδείξουν τρεις γνωστούς Αγίους, οι οποίοι κατέχουν διακεκριμένην θέσιν εις το Ορθόδοξον Αγιολόγιον… Κατά το παρελθόν με σχετικάς εκδόσεις επιδιώξαμε να προβάλωμεν τας μορφάς των Τριών Αγίων της περιοχής μας. Ούτω προέβημεν εις δύο εκδόσεις του Βίου και της Ακολουθίας του Οσίου Νικάνορος και εις μίαν έκδοσιν του Βίου και της Ακολουθίας του αγίου οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου του εκ Σαμαρίνης, ενώ κατά καιρούς εδημοσιεύθησαν άρθρα και ειδήσεις και περί του αγίου Γεωργίου Του Νεομάρτυρος, όστις γεννηθείς εις το ομώνυμον χωρίον (Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, πρώην Τσούρχλι) ήθλησεν εν Ιωαννίνοις.

Νυν, εξαντληθεισών των παλαιοτέρων εκδόσεων, προβαίνομεν εις μίαν νέαν, πληρεστέραν και καλλιτεχνικήν παρουσίασιν του βίου, των θαυμάτων, της αθλήσεως κ.λπ. και των Τριών τούτων Αγίων, προς δόξαν και αίνον του Θεού, τιμή των ιδίων και πνευματικήν ωφέλειαν των χριστιανών μας, οι οποίοι με περισσήν προθυμίαν ευλαβούνται και τους Τρεις.

(Από το προλογικό σημείωμα του βιβλίου)


Δεν υπάρχει δυνατότητα online αγοράς. Μπορείτε να προμηθευθείτε το προϊόν από το εκκλησιαστικό κατάστημα «Αναλόγιον» της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Το κατάστημα βρίσκεται στη διεύθυνση Μητροπόλεως 10 στα Γρεβενά, τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 23020.

Προβολή διεύθυνσης καταστήματος